Restaurant & Bar

772 Hope st, Providence, RI 02906
(401) 273-5955
email@hopestreetpizza.com

Sun-Thu: 10:30am-1am
Fri-Sat: 10:30-2am
MENU (pdf)